ПГТ "Христо Смирненски"
Професионална гимназия по транспорт в град Крумовград

Работа с родители

ПЛАН

на

Професионална гимназия по транспорт „Христо Смирненски” за включване на семейството като партьор във възпитателно-образователния процес за учебната 2015/2016 година

І. Цел: Изпълнението на плана да съдейства за създаване на устойчив механизъм за включване на семейството като неразделна част от възпитателно-образователния процес, за формиране на общочовешки ценности и добродетели, за развитие на индивидуабността на ученика, за изграждане на свободна и морална личност, уважаваща законите и правата на останалата част от обществото.

ІІ. Задачи:

1. Съвместно с Комисията по прозрачност и информираност да се подготвят презентации за «Училище за родители» по Кабелна телевизия - Крумовград.
2. Да се намерят и използват нови възможностите за информиране на родителите за конкретни изяви в училище
3. Да се популяризират добрите практики.

ІІІ. Ръководство:
Председател: Шинка Чилингирова
Членове:
1. Анка Антонова
2. Венцислав Чобанов

ІV.Дейности за остигане на целта и решаване на основните задачи

1.Излъчване на съобщения по информационен канал- Крумовград за:
родителиските срещи през ноември и април
Срок: 30.Х.2015 г. и 30.03.2016г.
Отг.:Чобанов, Антонова
представителните изяви през декември и май
Срок: м.декември 2015 и май 2016г.
Отг.: Чобанов,Антонова
3 ти март-национален празник
Срок: 01.03.2016 год.
Отг.: Кирилова, Антонова
патронния празник на училището
Срок: 22.ІІІ.2016 г.
Отг.:Чилингирова, Антонова
9 май –нашият път към бъдещето
Срок: 09.V.2016 г.
Отг.: Чилигирова, Антонова
Изпращане на Випуск 2016
Срок: 14.V.2016 г.
Отг.:Чилингирова и Милева

връчване на дипломите и свидетелствата и закриване на учебната година
Срок:30.VІ.2016 г.
Отг.: Атанасова, Антонова

2. Включване на родители в училищни комисии и членове на жури
провеждането на конкурси и състезания;
училищни спортни мероприятия;
учебни екскурзии;
участието в различни национални и регионални инициативи.
Срок: октомври 2014 – май 2015
Отг.: Председатерят на комисията

3.Посещения в домове на социално слаби семейства и оказване на морална и материална помощ
Срок: март – юни 2016 г.
Отг.: Председателят на комисията

4.Изработване на информационни кътове „Училище за родители”
Срок: през учебната година
Отг.:Председателят на комисията

5. Въвеждане на електронен дневник
Срок: през учебната година
Отг.:Председателят на комисията

6. Въвеждане на иновационни моменти в родителските консултации
Срок: през учебната година
Отг.:Председателят на комисията

7.Обсъждане на добри практики в работата класните ръководители с родителите
Срок: м. май 2016г.
Отг.: Чилингирова и Антонова

8.Изработване на План на класния ръководител за включване на семейството като партьор във възпитателно-образователния процес за учебната 2015/2016 година.
Срок: през учебната година
Отг.:Председателят на комисията

ПРОГРАМА ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ НА УЧИЛИЩЕТО С РОДИТЕЛИТЕ

Настоящата програма е създадена с убеждението, че в основата на взаимодействието между семейството и училището трябва да лежат принципите на взаимното доверие и уважение, поддръжка и помощ, търпение и търпимост един към друг.

ЦЕЛИ

1. Подобряване на взаимодействието между училището и родителите .

2. Изграждане на доверие между училището и семейството.

2.Изграждане на позитивна нагласа на родителите към училището.

3. Търсене на добри практики и съвременни форми за извънкласна дейност, като при подготовката и осъществяването им се включват и родителите.

ЗАДАЧИ

1.Привличане на родителите като съмишленици и участници в училищните

инициативи.

2.Преодоляване на напрежението в комуникацията ученици – родители –

учители.

3.Изграждане на умения за работа в екип.

5.Подобряване на микроклимата в класовете и между класовете.

ОСНОВНИ НАПРАВЛЕНИЯ НА СЪТРУДНИЧЕСТВОТО НА УЧИЛИЩЕТО С РОДИТЕЛИТЕ

Психоло-педагогическо просвещение на родителите:

-родителски лектории;

-конференции;

- индивидуални и тематични консултации;

- родителски срещи.

Въвличане на родителите в учебно- възпитателния процес:

-дни на отворените врати,

- открити уроци и извънкласни мероприятия;

-помощ в организацията и провеждането на извънкласни мероприятия,

-развитие на материално-техническата база на училището.

Участие на родителите в управлението на учебно-възпитателния процес:

-участие на родителите в работата на училищния съвет;

-участие на родителите в работата на родителския комитет.

ФОРМИ НА ВРЪЗКА МЕЖДУ УЧИЛИЩЕТО И СЕМЕЙСТВОТО

Индивидуални

-посещение в дома;

-поканване в училище;

-индивидуални педагогически консултации;

-кореспонденция.

Групови

-родителска лектория;

-тематични консултации;

-мероприятия на класа;

-общоучилищни мероприятия.

Колективни

-родителски срещи на класа;

-общоучилищни родителски срещи;

-дни на отворените врати;

-празници.

ДЕЙНОСТИ ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ОСНОВНИТЕ ЗАДАЧИ

1.Запознаване на родителите с Правилника на училището, Училищния учебен план и Правилника за безопасни условия на труд.

Срок: м. октомври 2015 г.

Отг. Директорът и учителите

2.Запознаване на родителите с графика за приемното време на учителите и графика за консултиране на родители и ученици.

Срок: м. октомври 2015 год.

Отг. Директорът и учителите

3.Организиране на беседи по здравни и социални проблеми съвместно с РЗИ и други обществени институции.

Срок: през учебната година

Отг. Директорът и учителите

4. Включване на родителите в:

-конкурси и състезания в училището и в класа;

-спортни мероприятия в училището и в класа;

- учебни екскурзии в училището и в класа;

-представителни изяви по проекти, които се реализират в училището;

-организацията и провеждането на училищните ритуали.

 

Срок: през учебната година

Отг. Директорът и учителите

5.Посещения в домове на социално слаби семейства на ученици и оказване на морална и материална помощ.

Срок:през учебната година

Отг. Директорът и учителите

6.Редовно въвеждане на информация за дейностите и мероприятията в сайта на училището.

Срок: през учебната година

Отг. Директорът и учителите

7.Участие на родителите в обсъждането на добри практики в работата на класните ръководители.

Срок: през учебната година

Отг. Директорът и учителите

 

8. Осъществяване на постоянен контакт с родителите чрез телефонни разговори, писма и имейли с цел по-добра информираност за успеха на учениците.

Срок: през учебната година

Отг. Директорът и учителите

9.Включване на други форми за партньорство с родителите за постигане на по-висок успех, по-добра дисциплина, мотивация за учене и намаляване на броя на безпричинните отсъствия на учениците.

Срок: през учебната година

Отг. Директорът и учителите

10. Запознаване на родителите с годишните доклади на класните ръководители с цел постигане на по- добър контрол и по- висок успех през следващата учебна година.

Срок: 03.07.2016 год.

Отг. Директорът и учителите