ПГТ "Христо Смирненски"
Професионална гимназия по транспорт в град Крумовград

Малък и среден бизнес

ПРОФЕСИЯ „СЪТРУДНИК В МАЛЪК И СРЕДЕН БИЗНЕС”
СПЕЦИАЛНОСТ „МАЛЪК И СРЕДЕН БИЗНЕС”:

От учебната 2006/2007 г. Професионална гимназия по транспорт „Христо Смирненски”- гр.Крумовград започна да подготвя специалисти по професията ”Сътрудник в малък и среден бизнес”. Обучението е 4 години, с прием след завършен VIII клас.

В учебния план са включени всички учебни предмети от общообразователната подготовка, което позволява кандидатстване във всички висши учебни заведения.

В задължителната професионална подготовка учениците ще изучават: микроикономика, макроикономика, обща теория на счетоводството, право, бизнес комуникации, чужд език по професията, икономика на предприятието, информационни системи, счетоводство на предприятието, маркетинг, организация и управление на предприятието, финанси, предприемачество и дребен бизнес, оперативен мениджмънт, борси и борсови операции. Ще се провежда учебна и производствена практика по: компютърен машинопис, бизнес комуникации, счетоводство, счетоводство на предприятието, работа с компютър в предприятието, бизнес комуникации на чужд език, бизнес проект.

Предвидени са и часове за задължителноизбираема и свободноизбираема подготовка.

Сътрудниците в малък и среден бизнес придобиват знания и умения за практическа реализация на технически и стопански решения, умения в събирането и обработването на информация, в сключването на сделки. Те работят с нови технологии, нормативни документи, познават методики в различни области на знанието, изпълняват услуги, свързани с финансите, търговията, администрацията и социалните грижи.
Завършилите ученици получават:

  • Диплома за завършено средно образование, която им дава възможност да полагат кандидатстудентски изпити по всички учебни предмети във всички висши учебни заведения.
  • Свидетелство за втора степен на професионална квалификация по специалността.
  • Възможност при облекчени условия да придобият правоспособност за управление на МПС, категория „В”, след успешно положен изпит пред РОДАИ- гр.Кърджали.

Възможностите за професионална реализация са много големи. Специалистите, подготвени за сътрудници в малък и среден бизнес, ще бъдат търсени в бизнеса и във всички сфери на икономиката, ползвайки съвременната техника и информационно-комуникативните технологии. Могат да бъдат ръководители на малки предприятия, административни организатори и други аналитични специалисти по стопанска ефективност. Ще бъдат особено търсени и предпочитани, тъй като основната част от предприемачите разполагат с ограничени капитали. Средствата, които се отпускат от различни европейски фондове и банки за подпомагане на бизнеса, основно целят подпомагането на малкия и среден бизнес в България.

Знанията и уменията, придобити в училището, ще бъдат много добра основа за продължаващите обучението си ученици по икономическите специалности във всички висши учебни заведения.