ПГТ "Христо Смирненски"
Професионална гимназия по транспорт в град Крумовград

Автотранспортна техника

ПРОФЕСИЯ „МОНТЬОР НА ТРАНСПОРТНА ТЕХНИКА”

СПЕЦИАЛНОСТ „АВТОТРАНСПОРТНА ТЕХНИКА”:

Професионалната гимназия по транспорт „Христо Смирненски” подготвя монтьори от 1970г. Обучението е 4 години, с прием след завършен VIII клас.
Учениците придобиват знания, практически умения и професионално-личностни качества за изпълняване на дейности при техническото обслужване, ремонта и експлоатацията на автотранспортната техника.

В четиригодишния срок за обучение се изучават всички учебни предмети от общообразователната подготовка, което позволява кандидатстване във всички висши учебни заведения.

В задължителната професионална подготовка са включени следните учебни предмети: здравословни и безопасни условия на труд, икономика, чужд език по професията, техническо чертане, материалознание, техническа механика, електротехника и електроника, хидравлични и пневматични устройства в транспортната техника, автоматизация, безопасност на движението по пътищата, двигатели с вътрешно горене, автотранспортна техника, експлоатация на автотранспортна техника. Провежда се учебна и производствена практика по: общопрофесионални умения, двигатели с вътрешно горене и автотранспортна техника.

Предвидени са и часове за задължителноизбираема и свободноизбираема подготовка.

Завършилите ученици получават:

  • Диплома за завършено средно образование, която им дава възможност да полагат кандидатстуденски изпити по всички учебни предмети, във всички висши учебни заведения.
  • Свидетелство за втора степен на професионална квалификация по специалността.
  • Свидетелство за управление на МПС, категория „В”, след успешно положен изпит пред РОДАИ- гр.Кърджали.

След придобиване на втора степен на професионална квалификация, обучаемият има право да продължи обучението си за придобиване на трета степен на професионална квалификация по същата специалност от професията „Техник по транспортна техника”.

Възможностите за професионална реализация са големи: в транспорта, строителството, търговията, услугите, селското и горското стопанство и др.
Придобитата квалификация и правоспособност имат признание и в чужбина. Знанията и уменията, придобити в училището, са добра основа за продължаващите обучението си ученици по техническите специалности във висшите учебни заведения.

След синхронизацията на нормативната уредба с тази на Европейския съюз, значението на подготовката по специалността „Автотранспортна техика” нарасна поради повишаване изискванията към техническото състояние и безопасната експлоатация на автотранспортна техника.