ПГТ "Христо Смирненски"
Професионална гимназия по транспорт в град Крумовград

Втори информационен ден по Проект 2015-1-BG01-KA102-013796

На 18.03.2016 г. в ПГ по транспорт ,,Христо Смирненски’’ се проведе вторият информационен ден по Проект 2015-1-BG01-KA102-013796. Присъстваха всички учители  и служители от училището, екипът на проекта, учениците- участници в мобилността по  проекта, техните родители и придружители.
Информационният ден беше открит от счетоводителя на проекта Камелия Матева, която поздрави всички присъстващи  и представи  на учениците и техните родители  екипа  на проекта и придружителите, които имат задачата да отговарят за безпроблемното и успешно протичане на мобилността в гр. Одрин, РТурция .
 
Следваше презентация, изготвена от екипа на проекта и представена от неговия координатор Господинка Милева. В презентацията бяха изложени целите на проекта, задачите, които са набелязани за изпълнение от екипа на проекта и очакваните резултати от реализирането на целите.По- нататък беше представена подробно мобилността по проекта, нейната продължителност, финансова обезпеченост, застраховките на учениците,  логистичната подкрепа и участието на приемащите фирми-партньори от гр. Одрин, РТурция.