ПГТ "Христо Смирненски"
Професионална гимназия по транспорт в град Крумовград

В Професионолна гимназия по транспорт "Христо Смирненски"  гр. Крумовград стартира проект "Твоят час"

Основна цел на проект BG05M2OP001-2.004-004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности  (ТВОЯТ ЧАС) – фаза І“ е създаване на условия за повишаване потенциала на учениците и на възможностите им за успешно завършване на средното образование чрез допълване, развиване и надграждане на техните знания, умения и компетентности, придобити в рамките на задължителната им подготовка в училище. В училището са създадени 6 групи за ученици с обучителни затруднения и 5 групи по интереси.
Група
Категория
Ръководител
Химия и ООС
Обучителни затруднения по Химия и ООС
Господинка Милева
Български език и литература
Обучителни затруднения по БЕЛ
Анка Антонова
Български език и литература
Обучителни затруднения по БЕЛ
Диана Вълкова
Български език и литература
Обучителни затруднения по БЕЛ
Шинка Чилингирова
История и цивилизация
Обучителни затруднения по история
Нели Кирилова
Математика
Обучителни затруднения по математика
Петко Иванов
Здравословно хранене
Занимания по интереси
Господинка Милева
Млад журналист
Занимания по интереси
Петър Рашков
Автомобилът и аз
Занимания по интереси
инж. Иван Дончев
Фолклорна  мозайка от България
Занимания по интереси
Венцислав Чобанов
Гласове от Родопите
Занимания по интереси
Венцислав Чобанов