ПГТ "Христо Смирненски"
Професионална гимназия по транспорт в град Крумовград

Представителна изява на групите по интереси от Проект "Твоят час"

На 21.12.2016 г. в Кабинет №1 на ПГ по транспорт „Христо Смирненски“ се проведе представителна изява на групите за дейности по интереси по Проект "Твоят час"BG05M20P001- 2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (Твоят час) - фаза I“, финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж”, съфинансиран от Европейските структурни и инвестиционни фондове.

Присъстваха учители, служители от училището, ученици и техните родители. Участниците в групата „Млад журналист“, прочетоха свои материали, отразяващи събитията в Крумовград и региона. Интересна презентация бе представена от групата „Автомобилът и аз“. Почерпката беше осигурена от участниците в групата „Здравословно хранене“.

Изявата завърши с рождественски песни и народни песни и хора в изпълнение на младите таланти от групите„Фолклорна мозайка от България ”, и „Гласове от Родопите”.