ПГТ "Христо Смирненски"
Професионална гимназия по транспорт в град Крумовград

Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2007-2013

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА ЕВРОПЕЙСКИ СОЦИАЛЕН ФОНДОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ” 2007 – 2013

Инвестира във вашето бъдеще!
Схема: BG051PO001-4.1.05 
„Образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства 
Договор: BG 051РО 001-4.1.05-0076
Име на проект: Етнически различни, в живота заедно
Бенефициент: Професионална гимназия по транспорт „Христо Смирненски” гр. Крумовград 
СЪОБЩЕНИЕ 

  На 25.04.2013г. от 12.00ч. в ОУ „Никола Йонков Вапцаров” – с. Подрумче ще се проведе информационен ден – част от информационната кампания за етническа толерантност с ученици, родители и учители от ПГТ  „Христо Смирненски” и други училища от общината. Информационният ден е в изпълнение на Дейност № 8 от Проект BG051РО001-4.1.05-0076 „Етнически различни, в живота заедно”. Ще бъде представена презентация, илюстрираща изпълнението на дейностите по проекта, а участниците в клубовете по интереси ще имат представителна изява с изпълнение на български народни песни, ромски фолклор, народни и модерни танци.Каним всички ученици от ОУ „Никола Йонков Вапцаров” – с. Подрумче, учители, служители и родители на ученици на информационния ден!

 
От екипа на проекта


Етнически различни, в живота заедно 
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013
Министерство на образованието, младежта и науката
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”,
съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз 

СЪОБЩЕНИЕ

 

На 19.02.2013 год. в изпълнение на Дейност № 5 по изпълнение на
ПРОЕКТ: BG051P0001-4.1.05-0076 "Етнически различни, в живота заедно"
ще се проведе екскурзия до град Кърджали с посещение на театрална постановка.
Участват всички ученици от целевата група по проекта и други ученици и учители от ПГ по транспорт „Христо Смирненски”. 
От екипа на проекта
 

СЪОБЩЕНИЕ

На 20.08.2012 год. в ПГ по транспорт  " Хр. Смирненски" стартира
ПРОЕКТ: BG051P0001-4.1.05-0076 "Етнически различни, в живота заедно"
/виж тук/
За постигането на целите на прооекта ще бъдат сформирани следните клубове по интереси:
  • "Народни песни и обичаи от родопския край"
  • "Ромски фолклор"
  • "Родолюбие - историята на моя роден край"
  • Формация "Модерни танци"
  • "Алтернативна медицина - йога терапия"
  • "Млад автомонтьор"
Всички ученици желаещи да участват в дейностите по проекта и да се запишат в предпочитан от тях клуб по интереси, да подадат заявление в срок до 10.10. 2012 г.
Заявленията ще се приемат в Кабинет № 13 при Диана Атанасова - технически сътрудник по проекта. 
От екипа на проекта

УСПЕШЕН  СТАРТ

На 20.08.2012 г. в ПГ по транспорт „Хр. Смирненски” – гр. Крумовград стартира Проект BG051PO001-4.1.05-0076„Етнически различни, в живота заедно”. Учениците, участници в целевата група по проекта, са 78 момичета и момчета от училището, специалност „Автотранспортна техника” и „Малък и среден бизнес”. Чрез предстоящото участие на ученици от малцинствените групи,  ще се създаде благоприятна мултикултурна среда, която ще помогне за по-успешната социална адаптация и реализация на учениците. Участието им в клубовете по интереси ще им даде възможност да изявят способностите и дарбите си, ще обогатят културното и личностното им развитие и ще повишат качеството им на живот.

Изпълнението на дейностите по проекта ще провокира развитието на личността и социализирането  на учениците, чийто майчин език не е български, и ще моделира толерантно отношение към  различната етническа принадлежност и различен социален статус. Проектът ще създаде условия учениците дълго време  да са заедно, да се опознаят, да поемат задължения и отговорности един към друг  и да изградят самочувствие за пълноценна принадлежност   к ъм общността.

От екипа на проекта 


Етнически различни, в живота заедно Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013Министерство на образованието, младежта и науката
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа наОперативна програма „Развитие на човешките ресурси” ,съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз


Схема: BG051PO001-4.1.05 „Образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства” Договор: BG 051РО 001-4.1.05-0076Име на проект: Етнически различни, в живота заедноБенефициент: Професионална гимназия по транспорт „Христо Смирненски”гр. Крумовград