ПГТ "Христо Смирненски"
Професионална гимназия по транспорт в град Крумовград

"Квалификация на педагогическите специалисти" по проект BG 051PO001-3.1.03-0001 по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"