ПГТ "Христо Смирненски"
Професионална гимназия по транспорт в град Крумовград

Прием 2017-2018г.

ПРАВИЛНИК

за приемане на ученици в Професионална гимназия по транспорт град Крумовград за учебната 2017/2018година 

Чл.1. С този правилник се определят условията и редът за приемане на ученици в IХ клас в ПГ по транспорт "Христо Смирненски" - гр. Крумовград.

Чл.2. За учебната 2017/2018 г. за самостоятелна форма на обучение ще се приемат документи за следните професии и специалности:

Професия „Монтьор на транспортна техника";
Специалност „Автотранспортна техника"
Професия „Сътрудник в малък и среден бизнес".
Специалност „Малък и среден бизнес"

Чл.3. Приемът на ученици се извършва по документи.

Чл.4. Учениците могат да кандидатстват за двете професии и специалности.

Чл.5. Изискванията към учениците при кандидатстване са:

да са завършили основно образование; да са навършили 16 години.

Чл.6.|1| Учениците подават в училището следните документи:

заявление за участие в класиране по образец на училището;копие от свидетелството за завършено основно образование;копие от медицинското свидетелство, удостоверяващо, че специалностите, за които кандидатстват, не са противопоказни на здравословното им състояние.

|2| В заявлението за участие в класиране учениците посочват по реда на желанията си специалностите и професиите.

|3| При подаване на документите учениците предоставят за сверяване оригиналите им.

Чл.7. За участие в класиране документите се подават в срок до 30 август 2017 година.

Чл.8 Класирането на кандидатите се извършва по низходящ ред в зависимост от бала и реда на посочените желания.

Чл.9. Списъците с приетите ученици се обявяват на 10.09.2017 година.

Чл.10. Приетите ученици се записват до 15.09.2017 година, след което се подготвят и явяват на изпити по обявените графици.