ПГТ "Христо Смирненски"
Професионална гимназия по транспорт в град Крумовград

Прием 2016-2017г.

ПРАВИЛНИК за приемане на ученици в Професионална гимназия по транспорт град Крумовград за учебната 2016/2017 учебна година

Чл.1. С този правилник се определят условията и редът за приемане на ученици в IХ клас в ПГ по транспорт "Христо Смирненски" - гр. Крумовград.

Чл.2. За учебната 2016/2017 г. за дневна форма на обучение ще се приемат документи за следните професии и специалности:

Професия „Монтьор на транспортна техника" - 26 ученика;
Специалност „Автотранспортна техника"
Професия „Сътрудник в малък и среден бизнес" - 26 ученика.
Специалност „Малък и среден бизнес"

Чл.3. Приемът на ученици се извършва по документи.

Чл.4. Учениците могат да кандидатстват за двете професии и специалности.

Чл.5. Изискванията към учениците при кандидатстване са:

да са завършили основно образование;да не са по-възрастни от 17 години, навършени в годината на кандидатстване.

Чл.6.|1| Учениците подават в училището следните документи:

заявление за участие в класиране по образец на училището;копие от свидетелството за завършено основно образование;копие от медицинското свидетелство, удостоверяващо, че специалностите, за които кандидатстват, не са противопоказни на здравословното им състояние.

|2| В заявлението за участие в класиране учениците посочват по реда на желанията си специалностите и професиите.

|3| При подаване на документите учениците предоставят за сверяване оригиналите им.

Чл.7. За участие в съответните етапи на класиране документите се подават в следните срокове:

първи етап - 02-04 юли 2016 година;втори етап - 10 юли 2016 година;трети етап - 18 юли 2016 година.

Чл.8|1| Класирането на кандидатите се извършва по низходящ ред в зависимост от бала и реда на посочените желания. Балът се образува от следните оценки от свидетелството за завършено основно образование:

За професията "Монтьор на транспортна техника" - оценката по български език и литература, оценката по математика и утроената оценка по физика;За професията „Сътрудник в малък и среден бизнес" - оценката по български език и литература, оценката по математика и утроената оценка по география и икономика.

|2| Когато в класирането има ученици с равен бал и с броя им се надхвърля броя на местата, те се подреждат в низходящ ред по средноаритметичната оценка с точност до 0,01 от оценките по учебните предмети български език и литература, първи чужд език, математика, история и цивилизация, география и икономика, биология и здравно образование, физика и астрономия, химия и опазване на околната среда, включени в задължителната подготовка от свидетелството за завършено основно образование. При равни условия с предимство се ползват учениците, които имат по-висок среден успех от свидетелството за завършено основно образование.

При равни други условия с предимство се ползват учениците, на които не е наложена мярка "намаляване на поведението".

Чл.9. Списъците с приетите ученици се обявяват от училището на три етапа, както следва:

първи етап на класиране - до 07 юли 2015 г.;втори етап на класиране - до 14 юли 2016 г.;трети етап на класиране - на 21 юли 2016 г.

Чл.10.|1| Приетите ученици на съответните етапи се записват в срокове, както следва:

първи етап на класиране - 08юли 2016 г.;втори етап на класиране - 15 юли 2016 г.;трети етап на класиране - 22 юли 2016 г.

|2| Местата на незаписалите се класирани ученици по първата или втората желана специалност в определените срокове се обявяват за свободни.

|3| Записалите се ученици по втората желана специалност се класират на следващия етап по първата желана специалност, ако има свободни места, без да заявяват допълнително това.

|4| При записване новоприетите ученици представят:

заявление до директора;свидетелство за завършено основно образование-оригинал;оригинал на медицинско свидетелство;декларация за ползване на транспорт /по образец/;заявление за настаняване в общежитието /по образец/.