ПГТ "Христо Смирненски"
Професионална гимназия по транспорт в град Крумовград

Нормативни документи

Прикачени документи

Седмично разписание втори срок
Приложения
График консултации по предмети втори срок
Етичен кодекс
График за консултиране по учебни предмети
График за консултации по учебни предмети
Дневно разписание на училището за учебната 2020-2021г.
Програма за превенции за ранно напускане на училище
Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на деца и ученици от уязвими групи
Годишен план за дейността на училището
Мерки за повишаване качеството на образование в училище
Правилник за дейността на училището
Стратегия за развитието на ПГТ Христо Смирненски
Седмично разписание
Заповед утвърждаване на УУП
Училищни учебни планове
Свобдни места след 3 етап на класиране
Заповед форми на обучение в ПГТ Христо Смирненски
Протокол на ПС
Правилник за дейността на ПГ по транспорт гр. Крумовград 2015/2016 година